Để tính toán các chỉ số NSE của ngành sử dụng Python

Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology (Tháng Sáu 2019).

Anonim

Trước hết, cảm ơn sự phản hồi đầy ấn tượng và động lực của bạn cho bài đăng Nifty Returns Heatmap Generation. Dưới đây là một công cụ trực quan đơn giản khác bằng cách sử dụng python để tính toán các gói NSE Sectoral Indices (52 tuần, YTD, MTD, trả về tháng trước) và hình dung giống nhau trong một barchart.

Dưới đây là một số thư viện python cần thiết cho Visual Market Data Visualization

IPython (Python tương tác)
Seaborn (Gói hình ảnh dữ liệu thống kê)
Pandas (Thư viện Python để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian)
NSEpy (Lấy dữ liệu lịch sử từ NSEpy - NSEpy 0.3 ver hoặc cao hơn)
Matplotlib (thư viện Python để xử lý âm mưu 2D)

Máy tính xách tay mẫu IPython để tính toán các chỉ số NSE ngành lấy lại bằng cách sử dụng Python bên dưới:

Trong thời gian tới sẽ cố gắng mang lại nhiều phân tích thú vị và mang tính thông tin hơn.